Beste Biljartvrienden

door afmelding van verschillende clubs zal dit siezoen

22/23 geen regio competitie worden gespeeld 

 

 

 

 

Verslag van de jaarvergadering d.d. 1 mei 2019 van de afgelopen Regiocompetitie.

Aanwezig: de verenigingen: De Snikke, De Kiepe, Appingedam, Muntendam, Veendam en Zuidbroek.
Afwezig: Winschoten (blijkt achteraf geen bericht te hebben ontvangen waarvoor excuses!
1. Opening. Voorzitter Weerd opent de vergadering en heet een ieder welkom. Deelt mee dat de consumpties voor eigen rekening zijn.
2. Herdenking overledenen. In het afgelopen seizoen zijn de heren Smuk, Edens en Schuster overleden waarvoor een minuut stilte wordt gehouden.
3. Aanvullende agendapunten. Aan de agenda wordt als punt 9a het Belgisch puntensysteem toegevoegd.
4. Notulen van de vorige vergadering. Ongewijzigd en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Bestuurlijke mutaties van de verenigingen. De Snikke: Ulfert Wilkens vervalt,
André van Horn(vz), Jacob Geerts (penningmeester), Jacques Koppenberg (secretaris). Omdat niet alle nieuwe e-mailadressen bij regiowedstrijdleider van Beek bekend zijn worden de verenigingen verzocht de e-mailadressen van de bestuursleden en wedstrijdleiders per mail aan hem door te geven. (willem6200@gmail.com).
6. Eindresultaten van het seizoen 2018-2019 (14 gespeelde wedstrijden)
1. De Snikke 213 punten *
2. Muntendam 213 “
3. Winschoten 201 “
4. Appingedam 198 “
5. De Olle Keus 196 “
6. Zuidbroek 192 “
7. De Kiepe 1 179 “
8. De Kiepe 2 176 “
* Omdat De Snikke en Muntendam evenveel punten hebben behaald en dit nog nimmer eerder was voorgevallen is besloten het onderlinge resultaat te laten beslissen hetgeen in het voordeel van De Snikke uitviel 29 om 27 punten.
Voorgesteld wordt om in voorkomende gevallen voortaan een B-wedstrijd te organiseren. Hierover is verder niets afgesproken. De Bareldswisselbokaal is daarmee voor 1 jaar in het bezit van De Snikke.
7. Huldiging winnaar en prijsuitreiking. Zie punt 6.
8. Financiële afwikkeling. De kosten per team bedragen dit seizoen per team 6,70 Euro.
9. En 9a. Competitie seizoen 2019-2020 en samenstelling teams.
De Olle Keus (Veendam) heeft besloten om het komend seizoen niet meer mee te doen aan de regiocompetitie. Oorzaak te veel wedstrijden in de OBV en daardoor te weinig spelers voor het regioteam. Vz. Weerd bedankt hun voor de jarenlange deelname en wenst de vereniging succes voor de toekomst.
Vervolgens wordt een levendige discussie gevoerd over het aantal spelers per team voor het nieuwe seizoen. De meningen hierover zijn verdeeld t.w. 4, 5 of 6 spelers per team. Uiteindelijke wordt unaniem besloten om de komende competitie met zes spelers per team te spelen. Vastgesteld wordt om met zeven (zo mogelijk acht teams, Winschoten 2?) aan de nieuwe competitie deel te nemen. Het nieuwe speelschema zal zodra e.e.a. definitief bekend is worden opgesteld.
Vervolgens wordt uitvoerig gesproken over de invoering van de Belgische puntentelling. Wedstrijdleider van Beek heeft aan de verenigingen een voorbeeld toegezonden en geeft samen met de heer Wollerich uitleg aan het systeem. Het voordeel van dit systeem is dat ook de verliezer van een partij worden toebedeeld.
De meningen zijn duidelijk verdeeld over het te voeren systeem. Uiteindelijk wordt besloten om het huidige systeem aan te houden en daarnaast op proef een seizoen lang het Belgische systeem er naast te hanteren. De verenigingen zullen dit zelf bij gaan houden. De regiowedstrijdleider zet zijn bevindingen hiernaast.
10. Rondvraag.
Vraag De Snikke: Wat als een team onvoldoende spelers heeft 5 i.p.v. 6.
Antwoord: Er moet dan worden doorgeschoven en worden opgevangen door spelers die qua moyenne (te maken caramboles) zo dicht mogelijk bij het moyenne van de speler van de tegenpartij zitten.
Opmerking: Indien een speler in het seizoen minder dan vijf wedstrijden speelt blijft het moyenne van het vorig seizoen van kracht.
11. Sluiting.
Met de wens voor een ieder een goede gezondheid en een prettige vakantie sluit de vz. de vergadering.

 

Aan alle Wedstrijdleiders en clubleden

Er zijn wat veranderingen tijdens het seizoen geweest zo stopte Mario.v.d. Laan als wedstrijdleider en was er even niemand die het over wilde nemen , toen besloot Willem van Beek van De Kiepe die taak op zich te nemen en zo konden we verder met de regio biljart competitie
Veendam heeft besloten om volgend seizoen niet meer deel te nemen aan de regio competitie.
Daar door blijven er 7 clubs over ,
Als wedstrijdleider heb ik de volgende voorstellen die u met uw clubleden kunt bespreken voor de vergadering van wedstrijdleiders te Zuidbroek in Mei.
Ten eerste met 4 a 5 man te gaan spelen wat bepaalde voordelen heeft je kunt per club meer teams maken je kunt met 1 auto naar een wedstrijd , waardoor de wedstrijden sneller verlopen . En er kwamen ook klachten dat ze soms om 17.30 pas klaar waren .
Om de wedstrijden wat spannender te maken wilde we voorstellen om op de Belgische telling over te gaan naar gelang je moyenne krijg je per aantal caramboles een punt . speel je een gelijke moyenne of hoger ook bij verlies krijg je 3 bonus punten .
Mensen die ook bij de OBV spelen zijn bekend met deze punten telling.
Ik heb naar de wedstrijdleiders een voorbeeld van het wedstrijdformulier gestuurd.
Ik zal dit ook op de website plaatsen onder mededelingen .
Wedstrijdleider Willem.v.Beek De Kiepe
https://biljartclub-dekiepe.jouwweb.nl

 

Omdat er twee teams op de eerste plaats zijn geëindigd is er gekeken naar de onderlinge wedstrijden tussen De Snikke en Muntendam. Dit valt in het voordeel uit van De Snikke
De eindstanden van beide wedstrijden waren:
Datum:    Muntedam:      De  Snikke:
21/11              12                 16
20/3                15                 13   

                     --------------------------
Totaal              27                 29


Winnaar wisselbokaal De Snikke

2e plaats Muntendam

3e plaats  Winschoten